top of page

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen wanneer u een product en/of dienst afneemt van het William Byrd Vocaal Ensemble (hierna te noemen WBVE) of wanneer u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Vereniging: William Byrd Vocaal Ensemble

E-mail: info@williambyrd.nl

KvK-nummer: 40446798

WBVE is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. WBVE is verantwoordelijke in de zin van de AVG. WBVE is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens WBVE, waaronder https://williambyrd.nl.

 

WBVE verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door WBVE opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door WBVE. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor WBVE om de overeenkomst uit te voeren.

 

WBVE gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt WBVE altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaald verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door WBVE worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

· voor het bestellen van toegangsconcerten voor onze concerten: uw naam, geslacht (aanhef) en e-mailadres;

· voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam en e-mailadres;

· voor het kunnen reageren op een contactverzoek: uw naam en e-mailadres;

· voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam en e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt WBVE altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring via het contactformulier.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

· in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

· in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

· in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

· in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan WBVE gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor WBVE, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene en deze de gevraagde toestemming heeft verleend. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het hosten van de website/app wordt gebruik gemaakt van een webhostingpartij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het hosten van de website/app worden verstrekt aan deze webhostingpartij.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een bericht sturen via het contactformulier.

 

Het staat WBVE vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van WBVE ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep leden van WBVE. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van WBVE. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaald verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van WBVE.

bottom of page